2006/Aug/28

ขอขอบคุณ รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และ รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์


ในนามผู้แทนกลุ่ม กทม.1 ขอขอบคุณ รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์ผู้สอนในการสัมมนาเสริมชุดวิชา 33701 แนวคิด ทฤษฎี หลักการรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2549 ตลอดเวลาทั้งสองวันเต็ม ทำให้ นศ.ได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของชุดวิชาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น


อนึ่ง ขอขอบคุณ รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนในการสัมมนาเสริมชุดวิชา 33701 ครั้งที่ 2 ซึ่ง นศ.กลุ่ม 1 บางส่วนได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายสรุปในตอนท้ายชั่วโมงของวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา และ
พร้อมกันนี้ท่านอาจารย์ยังให้โอกาส นศ.กลุ่ม กทม.1 ที่มีเวลา หรืออยู่ไม่ไกลจาก มสธ. และมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สามารถเข้าฟังบรรยายร่วมกับกลุ่ม กทม.7 ได้อีกในวันที่ 9-10 กันยายน 2549 เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในหน่วยการศึกษาชุดวิชา 33701 ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น นับเป็นข่าวดีสำหรับ นศ.จึงขอเชิญชวนเพื่อน นศ.ที่สนใจไปร่วมฟังบรรยายในวันดังกล่าวได้

Comment

Comment:

Tweet