2006/Aug/11

26-27 ส.ค.2549 ชุดวิชา 33701 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 อย่าลืมนะครับ ทำรายงาน Assignment เสร็จกันหรือยังเอ่ย??? ....ของข้าพเจ้ายังไม่เสร็จเลย..แฮ่ก ๆ

Comment

Comment:

Tweet