2006/Jul/31

ประกาศด่วน
คำสั่ง ให้นักศึกษา MPA.3 ทำ Assignment ชุดวิชา 33702 ของ ผศ.มานิต ศุทธสกุล

หัวข้อการสัมมนาเสริม วิชาการบริหารภาครัฐ ครั้งที่ 2

รายงานชิ้นที่ 1

ขั้นตอนและวิธีการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมทั้งพัฒนาทางการบริหาร พร้อมตัวอย่างการศึกษาปัญหาหรือเรื่องตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุข้างต้น

วัตถุประสงค์การสัมมนา

1. ต้องการทราบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคต่าง ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้เป็น

แนวทางในการศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขสาเหตุของ

ปัญหา และ/หรือ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางการบริหาร ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ การบริหารแผนงาน/ โครงการ โครงสร้างและระบบงานในการบริหาร

ภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารท้องถิ่นในองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการนำหลักและวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารภาครัฐได้จริง โดยระบุเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นเหตุเป็นผลอย่างชัดเจน

2. ต้องการให้แสดงตัวเอย่าง โดยหยิบยกประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษา และระบุว่า

ใช้ทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคทางรัฐศาสตร์เรื่องใดมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์

เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้ทฤษฎี แนวคิด หรือเทคนิค นั้น ก่อนที่จะแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์

เมื่อจับกับสภาพ ข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์จริงในทางปฏิบัติ (ยืนยันด้วยข้อมูล หลักฐาน

สถิติ หรือผลการศึกษาของผู้อื่น ไม่ใช่กล่าวหาลอย ๆ ) ผลการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดนั้น

ทำให้พบว่า อะไรคือสาเหตุของปัญหา หรือมีปัจจัยเรื่องใดที่ต้องปรับปรุง พัฒนา และต้องทำ

อะไร อย่างไร ในกรณีที่เป็นการนำหลักการและวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้

ในองค์การหรือภารกิจด้านนั้น เช่น เรื่องนโยบาย ระบบงาน บุคคล G.G. RBM BSC

** กำหนดไว้ในใจว่า ถ้าให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการบริหารภาครัฐ จะเลือกและนำเอาทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตามที่ได้ศึกษา มาใช้ในทางปฏิบัติได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ใช้เป็นไหม ทำได้ถูกก็น่าจะสอบผ่าน**

จัดทำเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อส่งอาจารย์ และแจกเพื่อนร่วมกลุ่มด้วย ครั้งนี้ อาจจะยาวมากกว่า 3 5 หน้า

รายงานชิ้นที่ 2

สำหรับรายงานทางวิชาการ (ชิ้นที่ 2) เลือกประเด็นเรื่องตามหน่วยที่ 8 - 15 ค้นคว้า ทำรายงาน และนำเสนอ เช่นเดียวกับการสัมมนาเสริมครั้งแรกที่ผ่านมา เน้นกำหนดประเด็น ศึกษา ค้นคว้าอย่างกว้างขวาง วิเคราะห์ให้เป็น อย่าตัดต่อ

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเพิ่มเติมที่ manit147@yahoo.com


รายงานของ ผศ.มานิต ศุทธสกุล ชุดวิชา 33702 การบริหารภาครัฐ ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 ให้นักศึกษา MPA3. กลุ่ม กทม.1 ทำ assignment หน่วยที่ 8 ถึง หน่วยที่ 15 เลือกทำเพียง 1 เรื่อง ส่งวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2549) ตามหลักวิธีการ และกติกาเดิม

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
พิเศษ ผู้แทนกลุ่ม กทม.1


หน่วยที่ 8 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1) นายสุรินทร์ ไชยบัณฑิตย์
2) นายสำราญ มณีอินทร์
3)

หน่วยที่ 9 เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์
1) ร.อ.พงศ์กลิน เคลือบทอง รน.
2)
3)

หน่วยที่ 10 เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) นายพิเศษ ปั้นรัตน์
2) พระมหาบุญมี โททำ
3) นายอาทร สิงห์เถื่อน

หน่วยที่ 11 เรื่อง การบวนทัศน์การบริหารภาครัฐ
1) ส.ต.ต.หญิง เนตรดาว จิระกิจ
2) ร.อ.หญิง ฐิติกาญจน์ อนุวารีพงษ์
3)

หน่วยที่ 12 เรื่อง เศรษฐศาสตร์การบริหารภาครัฐ
1) นายสำอาง แก้วประดับ
2)
3)

หน่วยที่ 13 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ
1) น.พ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ
2) นายภุชพงศ์ สัญญโชติ
3) ส.ต.ต.หญิง มาศชรี ถนอมศิลป์

หน่วยที่ 14 เรื่อง การประเมินผลนโยบายสาธารณะและการประเมินผลระบบราชการไทย
1) น.ต.จิตพันธ์ สุดประเสริฐ
2) น.ส.อังคณา มะปะทา
3)

หน่วยที่ 15 เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารภาครัฐ
1) น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ์
2)
3)

หากเพื่อน ๆ จะมีเปลี่ยนแปลง แก้ไบ หรือเพิ่มเติม ขอความกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย ขอบคุณครับ พิเศษ

Comment

Comment:

Tweet


Excellent & remarkable post! I have been visiting various blogs for my term papers writing research . I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information......Regards
#1 by Term Papers Writing (119.157.187.22) At 2010-09-27 14:24,