2006/Jul/31

ในนามของผู้แทนนักศึกษา MPA.3 กลุ่ม กทม.1 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ผู้สอนในการสัมมนาเสริมชุดวิชา 33702 การบริหารภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา

Comment

Comment:

Tweet